zeleni obveznici

Zeleni obveznici pv-invest 2022

Izdajatelj:
PV-Invest GmbH
Lakeside B07
A-9020 Celovec

Izdani sta dve obveznici, Zelena obveznica PV-Invest 2022–2029 s fiksno obrestno mero in Zelena obveznica PV-Invest 2022–2032 s spremenljivo obrestno mero.

Predstavitev izdanih obveznic je dosegljiva v fizični obliki na sedežu izdajatelja PV-Invest GmbH, Lakeside B07, A-9020 Celovec, in na sedežu podjetja Moja elektrarna d.o.o., Partizanska cesta 5, 2000 Maribor.

Obseg emisije znaša pri vsaki obveznici 10.000.000 EUR.

Zapadlost prve je 30. 11. 2029, druge pa 30. 11. 2032. Obrestna mera pri prvi je 4,75 % letno, pri drugi pa 3-mesečni euribor + 3 % letno (1. leto 4,75 %).

Če javna ponudba ni predčasno zaključena, traja vpisno obdobje do 28. 2. 2023.

Datum izdaje: 30. 11. 2022.

Obveznice bodo kotirale na dunajski borzi.

Plačilno mesto: Baader Bank AG.

Zainteresiranim vlagateljem lahko predstavitev obveznic pošljemo tudi po elektronski ali navadni pošti.

Vsi zainteresirani kupci obveznic PV-Invest lahko opravijo sprejem obveznic na trgovalni račun pri bankah in borzno posredniških družbah, med katerimi je tudi Nova KBM d.d., informacije o prenosu obveznic lahko dobite tudi na telefonski številki 02 229 2081 in preko elektronske pošte sib@nkbm.si.

Pogoj za nakup obveznic je odprt trgovalni račun za vrednostne papirje pri eni od slovenskih bank ali borzno posredniških družb; v kolikor trgovalnega računa še nimate, ga lahko odprete pri bankah in borzno posredniških družbah, med katerimi je tudi Nova KBM d.d..

Prospekt je objavljen na spletni strani izdajatelja obveznic PV-Invest GmbH in si ga lahko ogledate tukaj.

Vsi podatki so zbrani v katalogu, ki si ga lahko v PDF obliki ogledate in nato shranite tukaj

Kontakt:

Moja elektrarna d.o.o.
Partizanska cesta 5
2000 Maribor

Telefon: 059 102 858
E-pošta: info@mojaelektrarna.si

Izjava o omejitvi odgovornosti

  

NAMEN tega besedila/sporočila je izključno predstavitev javne ponudbe vrednostnih papirjev družbe PV-Invest GmbH, FN 331809f, Lakeside B07, A 9020 Celovec (v nadaljevanju Izdajatelj ali Družba).

Ta besedilo/sporočilo ni niti prospekt niti ponudba vrednostnih papirjev ali vabilo k oddaji ponudbe niti ni osebno priporočilo za vrednostne papirje izdajatelja. Ponudbo vrednostnih papirjev izdajatelja sestavljata izključno osnovni prospekt (v nadaljevanju Prospekt), ki ga je odobril luksemburški organ za finančni nadzor (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF), in pripadajoči končni pogoji za vsako posamezno izdajo vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Končni pogoji).

 

OBVESTILO v skladu s 4. odstavkom avstrijskega zakona o kapitalskih trgih KMG (Kapitalmarktgesetz):

Prospekt je izdajatelj v skladu z zakonskimi zahtevami objavil na svoji spletni strani v razdelku Investor Relations na spletnem naslovu https://www.pv-invest.com/de/investor-relations oz. na povezavi https://www.pv-invest.com/wp-content/uploads/2022/11/Basisprospekt_PV-Invest_Green_Bond_2022.pdf, brezplačno pa je na voljo tudi na sedežu družbe PV-Invest GmbH, Lakeside B07, A-9020 Celovec in sicer vedno v običajnem delovnem času družbe.

 

OPOZORILO: Vlagatelji morajo svojo odločitev o naložbi sprejeti izključno na podlagi javno objavljenega Prospekta, ki ga je odobril luksemburški finančni nadzorni organ CSSF, in Končnih pogojev, ki veljajo za posamezno izdajo. Vlagatelji se morajo pri sprejemanju naložbene odločitve zanašati izključno na lastno oceno družbe in vrednostnih papirjev, ki jih izda družba, vključno z njihovimi prednostmi in tveganji, povezanimi z naložbo v vrednostne papirje. Vlaganje v vrednostne papirje družbe vključuje pomembna tveganja, vključno z delno ali popolno izgubo vloženega kapitala in tveganjem, da naložba ne bo prinesla nobenega donosa. Poleg tega ta naložba ne spada med naložbe, za katere bi bilo zakonsko zagotovljeno jamstvo in odškodnine za vlagatelje. Vlagatelji se morajo pred svojo odločitvijo o naložbi podrobno seznaniti s priložnostmi in tveganji, ki jih prinašajo ti vrednostni papirji, ter po potrebi poiskati tudi pravni ali davčni nasvet. Pri tem naj bodo še posebej pozorni na tveganja, ki so v prospektu navedena od strani 20 dalje.

Največji projekt vlaganja prebivalstva v sončne elektrarne pri nas.