politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI

Politika zasebnosti vsebuje informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki jo izvaja podjetje Moja elektrarna d.o.o. ( v nadaljevanju »upravljavec«, »mi« ali »nas«). V njej najdete informacije o namenih obdelave, pravno podlago, vrstah osebnih podatkov, obdobju hrambe in vaših pravicah v zvezi z obdelavo.

Politika zasebnosti je namenjena vsem obiskovalcem spletnega mesta Moja elektrarna, našim strankam in potencialnim strankam. Z njo vam omogočimo popolno obveščenost o tem, kaj se dogaja z vašimi podatki, in na ta način zagotavljamo transparentnost obdelave podatkov.

KDO JE UPRAVLJAVEC?

Upravljavec vaših osebnih podatkov je:

Moja elektrarna d.o.o., Partizanska cesta 5, 2000 Maribor, Slovenija

e-mail: info@mojaelektrarna.si

spletna stran: www.mojaelektrarna.si

Za vsa vprašanja v zvezi s to politiko zasebnosti, obdelavo podatkov in uveljavljanjem vaših pravic nas lahko kadarkoli kontaktirate na: info@mojaelektrarna.si.

KAKO PRIDOBIMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Vaše podatke pridobivamo neposredno od vas. Posredovanje osebnih podatkov je za vas obvezno le, kadar tako določa zakon. V preostalih primerih posredovanje podatkov ni obvezno, vendar pa v tem primeru obstaja možnost, da vam določenih storitev ne bomo mogli nuditi. Prav tako brez določenih osebnih podatkov ni možna sklenitev pogodbe.

KAKO POTEKA OBDELAVA PODATKOV PRI MOJA ELEKTRARNA d.o.o.?

Zbrane podatke obdelujemo zgolj, kadar imamo za to primerno pravno podlago in določene zakonite namene (tj. razlog za obdelavo). Vedno skrbimo za to, da zberemo najmanjši možen obseg osebnih podatkov, ki ga potrebujemo, za dosego posameznega namena. Uporabljamo različne pravne podlage, in sicer: pogodbeni odnos, zakon, zakoniti interes ali vašo privolitev. V primeru, da ste podali privolitev za obdelavo osebnih podatkov, imate vedno možnost, brez kakršnih koli negativnih posledic za vas, to privolitev preklicati.

Osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno, da se izpolni namen, za katerega smo jih zbrali. Po preteku roka hrambe osebne podatke izbrišemo oz. uničimo tako da rekonstrukcija osebnih podatkov ni več mogoča.

Več podrobnejših informacij si lahko pogledate v spodnji tabeli.

Namen obdelave

Kategorija osebnih podatkov

Pravna podlaga

Rok hramba

Komunikacija na podlagi vašega povpraševanja

Ime in priimek, naslov prebivališča, e-pošta ali telefonska številka

zakoniti interes učinkovite komunikacije s potencialnimi strankami

2 meseca od zaključka komunikacije

Priprava ponudbe na podlagi oddanih spletnih in telefonskih povpraševanj

Ime in priimek podpisnika pogodbe, naslov prebivališča, e-pošta, telefonska številka, drugi podatki potrebni za pripravo ponudbe

predpogodbeni odnos

6 mesecev po oddaji ponudbe

Sklenitev pogodbe in izvajanje obveznosti iz pogodbe, vključno z nudenjem informacij in pomoči našim strankam

Ime in priimek podpisnika pogodbe, naslov prebivališča, e-pošta, telefonska številka, št. TRR in banka, izbrana investicija, naložbeni portfelj, drugi podatki potrebni za sklenitev pogodbe

pogodbeni odnos

5 let od prenehanja pogodbe

Neposredno trženje in obveščanje obstoječih strank preko e-pošte

Ime in priimek, naslov prebivališča, e-pošta

zakon

Do preklica

Obveščanje drugih prejemnikov preko e-pošte

Ime in priimek, naslov prebivališča, e-pošta

 

privolitev

Do preklica

 

Izvajanje zakonskih obveznosti (npr. izdajanje računov)

Ime in priimek, naslov prebivališča,, e-pošta, telefonska številka, sklenjena pogodba, št. računa, št. TRR-ja in banka, ostali podatki so odvisni od posamične zakonske obveznosti

zakonodaja

V skladu z zakonodajo (npr. hramba računov še 10 let po izdaji)

Uveljavljanje naših pravic in drugih pravnih zahtevkov

Odvisno od predmetnega postopka

zakonodaja

V skladu z zakonodajo

 

Izvajanje podpornih aktivnosti pri zelenih obveznicah

Nabor podatkov je odvisen od posamične izdaje in je razviden iz pristopne izjave

Pogodbeni odnos, zakonodaja

Ves čas trajanja aktivnosti

Za namene statistične analize in kibernetske varnosti, na naši strani obdelujemo tudi vaše osebne podatke, kot je IP naslov in verzija vašega brskalnika. Predmetni podatki so v anonimizirani obliki, tako, da na njihovi podlagi ni mogoče določiti identitete posameznika.

V podjetju ne izvajamo avtomatizirane obdelave podatkov in profiliranja posameznikov.

Prav tako ne izvajamo nadaljnje obdelave oz. obdelave za drug namen za katerega so bili osebni podatki zbrani.

KAKO MOJA ELEKTRARNA d.o.o. UPORABLJA SOCIALNA OMREŽJA?

Moja elektrarna uporablja socialna omrežja za obveščanje, trženje in komunikacijo s strankami, potencialnimi strankami in zainteresirano javnostjo.

Socialna omrežja, ki jih uporabljamo:

 • LinkedIn.

Ko z nami komunicirate preko socialnih omrežij, veljajo za vas tudi politike zasebnosti in ostali relevantni dokumenti ponudnika socialnega omrežja, ki ga uporabljate.

ALI POŠILJATE MOJE PODATKE TRETJIM OSEBAM?

Vaše podatke obdelujemo v skupnem upravljanju z našo avstrijsko povezano družbo PV-Invest GmbH. Dostop upravljavca PV-Invest GmbH do osebnih podatkov, ki jih zbiramo in obdelujemo mi, je zaradi tesnega sodelovanja potreben in ključen za naše uspešno delovanje in nudenje storitev. S  PV-Invest GmbH smo sklenili dogovor o skupnem upravljanju, v katerem smo podrobno opredelili način obdelave osebnih podatkov, ki je enoten in za skupno določene namene, na način kot je zapisano v tej politiki zasebnosti. Tako kot skupni upravljavci zagotavljamo enako visok standard varnosti vaših osebnih podatkov. V dogovoru smo opredelili, da sta oba upravljavca odgovorna za izvrševanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, pri čemer je vsak odgovoren za posameznike na svojem ozemlju. Izvod dogovora je na voljo na zahtevo, na kontaktne podatke upravljavca, ki se nahajajo zgoraj.

Osebne podatke delimo tudi z našimi pogodbenimi obdelovalci, ki jih izberemo skrbno. Ti pa delujejo v mejah naših navodil in podatkov ne obdelujejo za lastne namene. Z njimi imamo v skladu z zahtevami zakonodaje za varstvo osebnih podatkov sklenjene tudi pogodbe o obdelavi podatkov, v katerih so določeni načini in obseg njihove obdelave. Tako imajo dostop do vaših osebnih podatkov le pooblaščene osebe in na ta način poskrbimo, da so skrbno varovani.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi delimo vaše osebne podatke:

 • Podizvajalci Moje elektrarne d.o.o. za potrebe izvedbe del;
 • Ponudniki računovodskih storitev,
 • Ponudniki IT storitev,
 • Ponudniki marketinga,
 • Državni organi, kadar to zahteva zakonodaja.

Osebnih podatkov ne posredujemo, hranimo ali prenašamo v tretje države ali mednarodne organizacije izven območja Evropskega gospodarskega prostora.

KAKO VARUJETE MOJE PODATKE?

Za varstvo osebnih podatkov uporabljamo različne organizacijske in tehnične ukrepe, s katerimi zagotavljamo čim višji nivo varnosti osebnih podatkov in jih ščitimo pred izgubo, manipulacijo, uničenjem ali nepooblaščenimi posegi.

Osebne podatke hranimo v fizični in elektronski obliki. Temu primerno smo sprejeli različne ukrepe varovanja, ki vključujejo:

 • zaklepanje poslovnih prostorov;
 • omejitev dostopa do osebnih podatkov na pooblaščene osebe;
 • izobraževanje zaposlenih na temo varstva osebnih podatkov;
 • skrbna izbira in nadzor nad zunanjimi pogodbenimi obdelovalci;
 • redno posodabljanje strojne in programske opreme, kjer hranimo podatke;
 • redna izdelava varnostnih kopij, standardni požarni zid, uporaba zaščitnih gesel;
 • zbiranje minimalne količine osebnih podatkov.

Upravljavec bo v primeru ugotovitve kršitve varstva osebnih podatkov, o vsaki takšni kršitvi, brez odlašanja, obvestil Informacijskega pooblaščenca, ki predstavlja pristojni nadzorni organ za Slovenijo.

V primeru, da pride do kršitve varstva podatkov, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, pa vas bo upravljavec o takšnem dogodku nemudoma obvestil.

KAKŠNE SO MOJE PRAVICE?

V zvezi z obdelavo podatkov imate naslednje pravice:

 • Pravica do dostopa osebnih podatkov: zahtevate lahko informacijo ali obdelujemo vaše osebne podatke in informacije o obdelavo, ki jo izvajamo.
 • Pravica do popravka osebnih podatkov: v kolikor bi prišlo do nepopolnih oz. netočnih podatkov, lahko zahtevate popravek.
 • Pravica do izpisa osebnih podatkov: zahtevate lahko, da osebne podatke posredujemo v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki.
 • Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov: zahtevate lahko, da začasno omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, npr. za čas trajanja popravka osebnih podatkov, ki jih obdelujemo o vas. V tem primeru bomo vaše osebne podatke začasno prenehali uporabljati, ne bomo pa jih izbrisali.
 • Pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov: kadar vaše osebne podatke obdelujemo na pravni podlagi zakonitega interesa ali v primerih izvajanja tržne komunikacije, imate pravico ugovarjati takšni obdelavi.
 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov: zahtevate lahko izbris, pri čemur pa ne smemo izbrisati podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi pogodbenega odnosa (ki je še v veljavi) in podatkov, ki jih obdelujem na podlagi zakon, razen če je že potekel rok hrambe.
 • Pravica do preklica privolitve: kadar obdelava osebnih podatkov poteka na podlagi privolitve, lahko privolitev kadarkoli prekličete. Preklic privolitve se izvede brez kakršnih koli negativnih posledic za vas. Možno pa je, da vam po preklicu določenih storitev ne bomo mogli nuditi.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: zahtevate lahko, da osebne podatke, ki jih obdelujemo o vas, posredujemo drugemu upravljalcu osebnih podatkov. To lahko izvedemo le, kadar je to tehnično izvedljivo.

Vse pravice lahko izvajate tako, da nam pišete na e-naslov: info@mojaelektrarna.si s pripisom “Varstvo osebnih podatkov”.

V primeru, da prejmemo zahtevo za uveljavljanje pravice, iz katere pa ne moremo zanesljivo ugotoviti identitete posameznika, si pridržujemo pravico, da vas pozovemo na predložitev ustreznih osebnih podatkov, ki nam bodo omogočili zanesljivo identifikacijo. V primeru, da teh podatkov ne boste predložili, vaše zahteve ne bomo obravnavali.

V vseh ostalih primerih bomo na zahteve odgovorili v roku 30 dni od prejema, razen v primeru obsežnih zahtev, kjer bomo za pripravo odgovora potrebovali več časa. O podaljšanju roka vas bomo predhodno ustrezno obvestili.

V primeru očitno neutemeljenih ali pretiranih zahtev, ki se ponavljajo, si pridržujemo pravico, da od vas zahtevamo razumne stroške.

V kolikor menite, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov pri upravljavcu imate pravico podati pritožbo pri pristojnem nadzornem organu, ki ga v Sloveniji predstavlja Informacijski pooblaščenec.

SPREMEMBA POLITIKE ZASEBNOSTI

Pridržujemo si pravico do spremembe te politike. Najnovejša verzija politike bo objavljena na spletni strani: www.mojaelektrarna.si.

Veljavna od: 16.4.2024

Največji projekt vlaganja prebivalstva v sončne elektrarne pri nas.